Mateřská škola Blansko,Těchov 124,příspěvková organizace

 

 

Provozní řád mateřské školy

 

Vypracoval:Jarmila Jalová

 

Schválil:Jarmila Jalová

 

Nabývá platnost dne :1.9.2014

 

 

 

Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

 

Základní údaje

 

Název školy:     Mateřská škola Blansko,Těchov 124    

Adresa sídla školy:Těchov 124,Blansko 678 01

Ředitelka:               Jarmila Jalová                   

Telefon/fax:                  516412335

Mobil:                         

e-mail:                          ms_techov@blansko.cz

Právní forma:               právní subjekt

 

Zřizovatel:                    Město Blansko

 

 

Typ MŠ:                       celodenní provoz

Kapacita školy:            26

Provozní doba:             6,00- 16,00 hodin

Rozpis tříd:                  1. třída

                                    

 

Společné aktivity:         pro rodiče a děti – besídky a další akce

 

 

Režimové požadavky

 

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí.

 

Provozní řád mateřské školy

 

Zahájení provozu:                                            6,00 hodin

Příchody dětí:                                                 6,00 -8,00hodin

Dopolední program:                                        7,30-12,00hodin

Vyzvedávání dětí:                                          12,00-12,10hodin

Odpolední odpočinek:                                   12,30-14,00hodin

Odpolední program:                                      14,00-16,00hodin

Vyzvedávání dětí:                                           14,30-16,00 hodin

Ukončení provozu:                               16,00 hodin

 

Provozní řád školní jídelny MŠ

 

Svačina:                                                     8,45hodin

Oběd:                                                        11,45hodin

Svačina:                                                    14,00 hodin

 

Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut v návaznosti na program dětí. Cizí

strávníci se v mateřské škole nestravují, škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje

zeleninou a ovocem.

 

Pitný režim

 

Děti mají k dispozici čaj /džusy,sirup/již od 6,00 hodin. Paní kuchařka doplňuje čaj po svačině do nádob ve třídách. Na zahradu donášejí čaj paní učitelky . Děti mají své označené kelímky.

 

Docházka dítěte do mateřské školy

 

Nástup dětí do MŠ v 6,00 –8,00 hodin (po domluvě i během dopoledne).

Nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc a podobně) jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem.

V případě, že dítě není odhlášené den předem (do 7,00h), rodiče na příslušný den

stravné  hradí..

Odchod v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit předem. 

Rodiče nebo jiné pověřené osoby vyčkají v šatně až do doby převzetí dítěte učitelkou. Učitelce předávají dítě osobně.

Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.

Pokud nemohou rodiče vyzvedávat dítě z MŠ osobně, pověří tímto jinou osobu. Tato jiná pověřená osoba musí mít písemné zmocnění od rodičů.

 

Denní program

 

Výuka v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu a tématicky zaměřených plánů

Spontánní  hra  probíhá po  největší  část dne  6,00 – 9,30 hodin

pobyt venku a od 9,30 –11,30hodin.

Řízená pedagogická činnost probíhá 9,00 –9,20hodin a 14,00. –14,30hodin.

Spontánní hra a řízená činnost včetně pohybových aktivit se mohou vzájemně prolínat podle momentální situace, učitelka často nenásilně motivuje a řídí hry dětí , řízená činnost může probíhat  i  individuálně během her dětí.

Sledování televize v zimním období příležitostně, pouze pořady určené dětem.

Pohybové aktivity - spontánní (během her), řízené (ranní cvičení a pohybové chvilky), Tv v souladu se školním vzdělávacím programem.

Pobyt venku je od 9,30– 11,30 hodin a od 14,15– 16,00 hodin (přizpůsobuje se podle ročního období  a  počasí. Podle potřeby se sleduje také stav ovzduší.

Způsob využití – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě, dětských hřištích – tvořivé hry v písku, hra s míči  švihadly, využití průlezek, v letním období  hry s vodou a podobně.

Odpočinek, spánek  v době od 12,30 –14,00hodin. Předškolní děti mají  později odpočinek zkrácený do 13,00 hodin.

Každé dítě má své lůžkoviny, které jsou pravidelně podle vyhlášky převlékány. Pyžama dětí jsou dávána rodičům 1x týdně nebo podle potřeby.

 

 

Zodpovědnost učitelek mateřské školy

 

Učitelky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí při všech činnostech v MŠ od doby jejich převzetí od rodičů nebo jiné pověřené osoby až do doby předání výše uvedeným osobám.

Učitelky ani zaměstnankyně školy za cennosti, které si dítě přináší z domova (zlaté řetízky, náušnice ap.) nenesou odpovědnost.

 

 

Zápis do mateřské školy

 

Zápis dětí do MŠ na následující školní rok bude včas zveřejněn v MŠ,  a ve vývěskách zřizovatele.

Děti se do MŠ obvykle přijímají od začátku školního roku.

Pokud není MŠ kapacitně naplněna, je možné přijímat děti i během školního roku.

 

 

Nástup do mateřské školy, adaptační doba

 

Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Adaptační doba u nově přijatých dětí může být až 2 měsíce.

Nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ musí rodiče odevzdat vedoucí učitelce „Evidenční list“, který obsahuje lékařskou zprávu potvrzenou dětským lékařem, že je dítě zdrávo, že může MŠ navštěvovat a že je pravidelně očkováno.

.

 

 

Ukončení docházky do mateřské školy

 

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Docházku do MŠ lze ukončit v případě, že přijaté dítě nebydlí ve spádové oblasti školy a je třeba přijmout dítě z oblasti spádové (viz „Rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního zařízení).

Docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost rodičů.

Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do ZŠ.

Při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen předat vedoucí učitelce MŠ nejpozději 1.9. příslušného školního roku rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu. V opačném případě nemůže dítě MŠ navštěvovat.

 

 

 

Spolupráce MŠ s PPP

 

Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou Blansko. Bližší informace podají jednotlivé učitelky.

 

 

Různé

 

Podle pokynů učitelek si děti přinesou do MŠ vhodné oblečení, přezůvky, pyžamo.

Všechny části oděvu a obutí musí rodiče označit viditelně značkou, případně jménem dítěte.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2019 – 2020 stanovena na částka 600,- Kč (viz směrnice k výši úplaty).

:

 • celodenní:        35,-Kč/den( mladší děti), 38,-Kč (straší děti)

 

V případě, že má dítě hrazenou celodenní stravu a odchází z MŠ po obědě, nemá na odpolední svačinu ani na její náhradu nárok

 

Strava: vlastní,podávání svačin od 8,45 do 8,55,13,30 do 14,00.

 

Systém podávání svačin: samoobslužný.

 

Otužování : způsob – vzduchem/denně/

 

Výměna prádla:

 • lůžkovin dle vyhlášky 1x za 3 týdny a dle potřeby
 • ručníky 1x týdně a dle potřeby
 • pyžama  1x týdně a dle potřeby

 

Způsob manipulace s prádlem:

Prádlo je skladováno ve skladu prádla ve skříních, které se větrají. Podle potřeby vydává prádlo paní Rumlová . Za povlékání prádla zodpovídá paní Rumlová. Děti mají lůžkoviny na svém lehátku, každé má svou značku. Lůžkoviny jsou pravidelně větrány.

 

Způsob praní prádla: lůžkoviny a pyžama perou rodiče,ručníky,paní uklizečka.

 

Způsob manipulace s prádlem : použité lůžkoviny si rodiče odnáší v uzavřených igel.pytlích,vyprané lůžkoviny jsou uloženy ve skříni ve skladu prádla.použité ručníky odnáší paní uklizečka v uzavřené igelitové tašce,vyprané uloží do skříně.

 

Údržba zeleně: sečení trávy 3x do roka,údržba stromů,růží 2x ročně.

 

Pískoviště: písek se pravidelně vyměňuje,je přikrytý plachtou.

 

Práva a povinnosti dítěte a jejich zákonných zástupců

 

Práva a povinnosti dítěte a jejich zákonných zástupců se řídí § 21 a § 22 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Zaměstnanci školy respektují mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.

Zákonný zástupce je povinen omlouvat absenci dítěte neprodleně., při předem známé absenci předem.

Zákonný zástupce je povinen poskytnout škole informace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon do školní matriky. Jde především o následující informace:

 

 • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
 • údaje o předchozí návštěvě MŠ
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání v MŠ
 • údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno; popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte poskytnut
 •  údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v MŠ
 • datum ukončení vzdělávání v MŠ
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

 

Zákonný zástupce je povinen poskytnout škole informace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, o veškerých změnách v údajích dítěte (změna telefonu, trvalého bydliště, zdravotního stavu ap.).

V případě infekčního onemocnění dítěte předloží zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že dítě je zdrávo a způsobilé nastoupit zpět do MŠ.

 

 

Spolupráce MŠ s rodiči

 

Rodiče mají volný přístup do tříd v průběhu celého dne.

Rodiče i další rodinní příslušníci se mohou dle svého zájmu účastnit akcí a aktivit MŠ.

Informace o svých dětech mohou rodiče získat od učitelek ve třídě v předem dohodnuté době.

Informace o dětech, spolupráci s PPP a o provozu MŠ mohou rodiče získat  od ředitelky MŠ v předem dohodnuté době.

Informace o provozu MŠ a další informace související s MŠ,  mohou rodiče získat od ředitelky školy.

 

 

Tento „Provozní řád MŠ“ nabývá účinnosti dne 1.9.2014

 

 

 

 

 

V          Blansku,Těchově                                                                     dne 29.8.2014

 

 

 

 

 

 

Jarmila Jalová,ředitelka školy